Ouderpanel

Titel

Het ouderpanel

Naast de medezeggenschapsraad en de oudervereniging kent Bs. Jan Peters ook nog een derde groep ouders die zich voor de school inzet: het ouderpanel.

Samenstelling
Het ouderpanel bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers, die het interessant en leuk vinden om betrokken te zijn met het reilen en zeilen van de school.

Doel
De leden van het ouderpanel kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren  over allerlei "schoolse onderwerpen". Te denken valt dan aan bijvoorbeeld: veiligheid in en rond de school, de beoordeling van de inspectie, de communicatie over bijvoorbeeld de prestaties van  leerlingen etc.

Het ouderpanel kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit het ouderpanel kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en eventueel de oudervereniging.

Notulen

Meer informatie

Basisschool Jan Peters is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.

Onze kernwaarden
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak