Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad in onze school 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).  De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht.
- Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.

- Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

- Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform.
Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad en GMR-platform.

Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind hebben op één van onze Kindantescholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk.

Naast de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van elke school bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten.

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-platform zitten van elke school twee personen waarvan één namens de ouders en één namens het personeel. De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur.

Vergaderdata van dit schooljaar zijn:
  • 29 november
  • 21 maart
  • 16 mei
  • 3 juli 
De MR-vergaderingen zijn (deels) openbaar. Indien iemand van de ouders of personeel hiervan gebruik wil maken, dient men zich vooraf te melden bij de secretaris (Vivian Wilms)

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter:       Mevr. T. van Hooy
                                Burg. Schoolmeesterstraat 3
                                046-4492191 (afgevaardigde GMR)

Secretaris:        Mevr. M. Linssen

Leden:                 Mevr. Myriam Dentener
                                (afgevaardigde GMR)

                                Chris van der Lem
                                Achter de Borgh 4A
                                6116 CP Roosteren
                                06-57611263

Mevr. Dentener en mevr. Linssen vertegenwoordigen de leerkrachten.
Mevr. van Hooy en dhr. van der Lem vertegenwoordigen de ouders.


Notulen MR vergadering 05-07-2016
Notulen MR vergadering 04-10-2016
Notulen MR vergadering 02-10-2017
Notulen MR vergadering 15-11-2017
Notulen MR vergadering 21-03-2018
Notulen MR vergadering 08-05-2018

Meer informatie

Basisschool Jan Peters is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.

Onze kernwaarden
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak